Veelgestelde vragen

1. Wat is het toepassingsgebied voor deze projectoproep?

2. Wat met potentiële locaties in de onmiddellijke omgeving van het toepassingsgebied?

3. Wat is de deadline voor de indiening van projecten?

4. Hoeveel bedraagt de maximale subsidie en wat zijn de voorwaarden?

5. Kunnen voertuigen ook gesubsidieerd worden via deze projectoproep?

6. Wat met overlap met andere subsidies?

7. Wat wordt bedoeld met de projectbegroting in bijlage 3?

8. Welke kosten komen in aanmerking voor subsidiëring?

9. Wat zijn de ambities van de partners per categorie?

10. Mag het project al in uitvoering of gerealiseerd zijn? 

11. Hoe moet de draagkracht/ continuïteit na afloop van het project aangetoond worden?

12. Kan ik één projectvoorstel indienen over verschillende categorieën heen (cf. meerdere types alternatieve laad-of tankinfrastructuur)?

13. Wie mag er allemaal een projectvoorstel indienen? Kunnen VZW’s of particulieren ook beroep doen op deze subsidie?

14. Worden aanpassingen of toevoegingen aan het projectvoorstel nog behandeld na indiening?

15. Mag de BTW mee opgenomen worden in de subsidiekosten?

16. Waarom is het in de 2de projectoproep niet mogelijk om projecten voor normale laders, CNG en/of LNG aan te vragen?

 

 

1. Wat is het toepassingsgebied voor deze projectoproep?

De projecten moeten langsheen het TEN-T kernnetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nederland of Vlaanderen liggen of in de onmiddellijke omgeving hiervan. Het TEN-T kernnetwerk bevat Europese snelwegen, stedelijke knooppunten en binnenhavens. Op de kaart vindt u terug welke snelwegen, knooppunten en havens binnen de scope van deze projectoproep vallen. Een interactieve kaart van het TEN-T kernnetwerk is beschikbaar via deze link
Een lijst van de snelwegen, stedelijke knooppunten en binnenhavens zijn de volgende:
-    Snelwegen: E17, E19, E25, E30, E31, E34, E40, E312, E403
-    Stedelijke knooppunten: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel
-    Luchthavens: Zaventem, Rotterdam, Schiphol
-    Binnenvaartnetwerk: langsheen Vlaams TEN-T kernnetwerk waterwegen en in de havens Antwerpen, Brussel, North Sea Port (havengebied Gent), Oostende, Zeebrugge (enkel voor walstroom binnenvaart).

2. Wat met potentiële locaties in de onmiddellijke omgeving van het toepassingsgebied?

Projecten moeten steeds bijdragen aan de prioriteiten van het TEN-T beleid en het kernnetwerk en ze moeten steeds een EU toegevoegde waarde hebben. Voor alle projecten moet men kunnen aantonen dat ze voldoen aan deze twee criteria en dus een invloed hebben op Europees niveau.

3. Wat is de deadline voor de indiening van projecten?

De deadline voor indiening van de projectvoorstellen is vrijdag 14 december 2018 om 23:59:59. U dient het projectvoorstel (aanvraagformulier en bijlagen) digitaal te versturen naar info@benefic.eu.

4. Hoeveel bedraagt de maximale subsidie en wat zijn de voorwaarden?

De maximale financiële steun bedraagt 20% van de kosten die in aanmerking komen voor de infrastructuurwerken (in lijn met de CEF-voorwaarden). Alleen de kapitaalinvesteringskosten komen in aanmerking voor subsidie. Overhead-, exploitatie- en operationele kosten niet.

5. Kunnen voertuigen ook gesubsidieerd worden via deze projectoproep?

Deze projectoproep focust enkel op infrastructuur, voertuigen mogen niet mee opgenomen worden in de financieringskosten. 

6. Wat met overlap met andere subsidies?

Er mag geen overlap zijn met andere EU-gesubsidieerde initiatieven. Overlap met nationale en lokale subsidieregelingen is wel mogelijk. 

7. Wat wordt bedoeld met de projectbegroting in bijlage 3?

Een projectbegroting omvat een overzicht van de geraamde uitgaven en inkomsten per jaar en moet sluitend zijn. Een financieringstekort dient aangetoond te worden, in welke mate de gevraagde subsidie bijdraagt als hefboom en dekking voor de realisatie van het project.

8. Welke kosten komen in aanmerking voor subsidiëring?

Binnen de begroting mogen enkel kapitaalinvesteringskosten mee opgenomen worden voor de subsidie. Overhead-, exploitatie- en operationele kosten komen NIET in aanmerking. De begrote kosten dienen opgedeeld te worden in directe kapitaalinvesteringskosten en overige kosten.
In de projectvoorstellen mogen de volgende zaken meegenomen worden: materiaal en tools nodig voor slimme en duurzame koppeling met het elektriciteitsnet, andere faciliteiten nodig voor de energievoorziening, infrastructuur-voertuig interface, slimme platformen nodig voor interoperabiliteit en telematicatoepassingen.

9. Wat zijn de ambities van de partners per categorie?

In tegenstelling tot de 1ste projectoproep worden GEEN ambities vastgelegd per categorie en is het een open projectoproep. De aanvraag dient echter wel te passen binnen de gedefinieerde zero-emissie categorieën: elektrische oplaadpalen voor snel en ultra snel laden, waterstof tankinfrastructuur en walstroominstallaties voor de binnenvaart.

10. Mag het project al in uitvoering of gerealiseerd zijn? 

Het deel van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, mag nog niet in uitvoering zijn op het moment van de indiening. Wel mogen voorbereidende acties ondernomen worden en zijn deze zelfs aan te raden/voordelig in het kader van de kwaliteitsbeoordeling. Bijvoorbeeld: 
•    Stand van zaken in de toestemming om het project aan te vangen (bv. vergunning, …)
•    Gereedheid / technische rijpheid van het project
•    Haalbaarheid van het project (bv. voor elektrische oplaadinfrastructuur: aanwezigheid en beschikbaar vermogen netaansluiting, …)

11. Hoe moet de draagkracht/ continuïteit na afloop van het project aangetoond worden?

Draagkracht/ continuïteit na afloop van het project kan aangetoond worden op verschillende manieren bijvoorbeeld:
•    Door aan te tonen in de begroting en/of een businesscase dat het project kan voorzien in de eigen behoeften
•    Door toekomstvisie en plannen mee op te nemen in de projectbeschrijving en projectplannen

12. Kan ik één projectvoorstel indienen over verschillende categorieën heen (cf. meerdere types alternatieve laad-of tankinfrastructuur)?

Het indienen van een projectvoorstel over meerdere categorieën heen is niet mogelijk, per alternatieve laad- of tankinfrastructuur moet namelijk een aparte projectaanvraag ingediend worden (bv. partij X wenst een project in te dienen voor zowel snelladers voor elektrische voertuigen als voor waterstof tankinfrastructuur, dit kan mits het indienen van twee aparte projectvoorstellen). Indien (een) partij(en) meerdere projectvoorstellen indienen, is het niet noodzakelijk om bijlage 4 meerdere keren door te sturen (dit zijn generieke documenten).

13. Wie mag er allemaal een projectvoorstel indienen? Kunnen VZW’s of particulieren ook beroep doen op deze subsidie?

Zowel publieke als private partijen kunnen via deze projectoproep een voorstel tot subsidiëring indienen. De indieners moeten rechtspersonen zijn. Dit wil zeggen dat particulieren geen beroep kunnen doen op deze subsidieregeling, wel kunnen VZW’s hier beroep op doen. 

14. Worden aanpassingen of toevoegingen aan het projectvoorstel nog behandeld na indiening?

Op het moment van indiening dient men alle benodigde documenten (aanvraagformulier en bijlagen) mee te verzenden. Een onvolledige indiening zal niet mee opgenomen worden in de beoordeling en selectie. 
De BENEFIC partners kunnen wel na indiening extra informatie opvragen ter aanvulling op de volledige aanvraagdocumenten en bijlagen. 

15. Mag de BTW mee opgenomen worden in de subsidiekosten?

De BTW zal niet mee gesubsidieerd worden. Dit betekent dat de subsidie op de investeringskosten berekend zal worden zonder de BTW.

16. Waarom is het in de 2de projectoproep niet mogelijk om projecten voor normale laders, CNG en/of LNG aan te vragen?

Doordat zowel de ambities voor de normale laders als de ambities voor CNG-LNG tijdens de 1ste projectoproep ruimschoots behaald zijn is het niet mogelijk om voor deze categorieën projecten aan te vragen. Bovendien gaat de  focus in de 2de projectoproep uit naar zero-emissie infrastructuur waardoor CNG-LNG projecten niet in aanmerking komen binnen deze nieuwe projectoproep. Binnen de 2de projectoproep is het wel mogelijk projecten aan te vragen voor de volgende zero-emissie categorieën: elektrische oplaadpalen voor snel en ultra snel  laden, waterstof tankinfrastructuur en walstroominstallaties voor de binnenvaart.